آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

تولید، نشر و بازنشر دانش، فرهنگ، مدیریت، سیاست و آینده

۱۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۶
فروردين

با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی به طور حتم رسالت سازمانها در جهت برآوردن انتظارات افراد جامعه حسااس
تر و با اهمیت تر می شود ، به طور کلی می توان ادعا نمود دنیا، دنیای سازمانهاست،آنچه امروزه درساازمانها ازاهمیات خاصای
برخورداراست نقش اساسی انسان به عنوان گردا ننده اصلی سازمانها می باشد)قربانی، 23 ( و از آنجایی کاه انساان موجاودی
اجتماعی است زندگی سالم و موفقیت آمیز برای او بدون همکاری وهماهنگی با دیگر انساانها مشاکل و در بع ای مواقاع یار
ممکن است .فعالیتهای گروهی افراد درسازمان در برگیرنده هویت و کارایی هر سازمان است. کارایی وتوسعه هر سازمان تا حاد
زیادی به کاربرد نیروی انسانی بستگی دارد، هر قدر که سازمانها بزرگتر میشوند ،بالطبع به مشکلات این نیاروی عظایم اضاافه
.) می شود )نمازی، 231
اگر خشنودی یا رضایت از زندگی را به یک رودخانه بزرگ تشبیه کنیم ،آب این رودخانه از رودهای کوچک متعددی تامین
میشود به عبارت دیگر خشنودی یا رضایت از زندگی نیز نتیجه عواملی نظیر رضایت از کار،رضایت از حقوق ودستمزد از ارتقاا
وپیشرفت در کار، رضایت از نحوه سرپرستی،رضایت از همکاران،رضایت از پسخوراند)آگااهی از نتاایج کاار (، رضاایت از اعتمااد
متقابل بین افراد در سازمان،رضایت از شغل، رضایت از زندگی زناشویی،رضایت از ایام فرا ت،رضایت از خانواده و...، حاصل مای
.) آید )مقیمی، 231
از طرف دیگر فرهنگ سازمانی برای کار در محیط های چند فرهنگی اهمیت چشمگیری دارد...

دریافت مطلب

  • بهزاد توفیق فر
۲۶
فروردين

در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روشی توصیفی و سپس رویدادی استتفاده شده است . جامعه آماری در این
90 می باشد . روش نمونه گیری تصادفی - تحقیق شامل کلیه کارمندان شاغل در ادترا آموزش و پرورش ساری در سال 09
طبقه ای است . تعداد 192 نفر آزمودنی بصورت تصادفی انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش
) سازمانی البرشت ) 1992 ( ورحیه کارآفرینی صالحی ) 2291
یادگیری سازمانی زالی ) 2239 ( استفاده شد . و پس از جمع آوری اطلاعات از روش آماری توصیفی برای توصیف داده ها و
آمار استنباطی از قبیل آزمون t متصل و روش همبستگی و رگرسیون چند متغییری و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss
استفاده شده . نتایج در سطح اطمینان 03 درصد بین هوش سازمانی و روحیه کارآفرینی p=%631 نشانگر همبستگی مثبت
و p=%796 بیانگر همبستگی مثبت بین هوش سازملن و یادگیری سازمانی و p=%644 همبستگی مثبت بین روحیه
کارآفرینی و یادگیری سازمانی می باشد . در بررسی تفاوت متغییرهادر زنان و مردان تفاوتی در روحیه کارآفرینی بدست نیامد
اما هوش سازمانی و یادگیری سازمانی زنان و مردان متفاوت بدست آمدند . همچنین در بررسی تفاوت هوش سازمانی ٬ روحیه
کارآفرینی و یادگیری سازمانی بر حسب سوابق کاری مختلف تفاوت معناداری در هوش سازمانی و روحیه کارآفرینی یادگیری
سازمانی کارمندان بدست نیامد و متفاوت نبودند . بطور کلی در بررسی روابط متغییرها رابطه تنگاتنگی بین هوش سازمانی ٬
روحیه کاآفرینی و یادگیری سازمانی بدست آمد.
کلمات کلیدی : هوش سازمانی ٬ روحیه کاآفرینی ٬ یادگیری سازمانی ٬ آموزش و پرورش

دریافت مطلب

  • بهزاد توفیق فر
۲۴
فروردين
دکترجلیلی با اشاره به سفری که به ژاپن رفته بود، گفت: شاهد عینی حادثه هیروشیما، نخست وزیر وقت ژاپن و ... می گفتند اگر بمباران شدیم حقمان بوده است و تقصیر آمریکا نیست. نخست وزیر ژاپن بعد به من گفت: بعد از 60 سال حزب ما حاکم شد از 1945 که بمباران هسته ای شدیم تا الان داریم اعتماد سازی می کنیم تا از این جزایری که در آن حضور دارند،بیرون بروند. شعار انتخاباتی حزب ما هم این بود، ولی الان که می بینم موفق نمی شوم، می خواهم استعفا دهم. این یک نوع رویکرد است که 60 سال دارند اعتماد سازی می کنند.
 
وی افزود: یک تفکری از جنس تفکر دفاع مقدس مثل شهید شهریاری می تواند برآنان غلبه کند. شهریاری نماز شبش ترک نمی شد و توانست بدون کمک از خارج آن کار را انجام دهد. یک فیزیکدان مبتنی بر اندیشه اسلامی توانست این کار را بکند و پیروز و موفق شود. این مسئله برای آنان درد آور است.
مطالعه ادامه مطلب...
  • بهزاد توفیق فر
۲۰
فروردين

سخت است ولی بخند بابا
عید است و موظفی بخندی
 
سرخ است همیشه رویت آری
سیلی خور همت بلندی
 
جز شکر خدا جواب نشنید
هر کس به تو گفت چند چندی
 
عمری ست عزیز و آبرومند
عمری ست بزرگ و سربلندی
 
شرمنده مباش اگرچه باید
اقرار کنی "نیازمند"ی
 
شرمنده کسی که خواست اینسان
شرمنده شوی و لب ببندی


http://sikhoonakchi.blog.ir

  • بهزاد توفیق فر
۲۰
فروردين

نویسنده: دکتر لیلا خواصی

حریم یک مفهوم ذهنی است که ابتدا فقط در باور افراد ریشه دارد، اما هر فردی به مرور زمان سعی می کند به این باورها شکل واقعی و عینی بدهد. در حقیقت همه ی ما از زندگی زناشویی پیش فرض هایی در ذهن داریم که ممکن است این پیش فرض ها ( یا همان تجربیات) را از مشاهده ی زندگی مشترک اطرافیان مان کسب کرده باشیم یا حتی حاصل زندگی مشترکی باشد که قبلاً خودمان تجربه کرده ایم و حالا آن را به هر دلیلی از دست داده ایم. در نتیجه هر فردی براساس باورهایی که از طریق منابع متعدد ( والدین، اقوام، دوستان و آشنایان، جامعه، مدرسه و...) می گیرد در ذهن خود برای هر چیزی حریمی مشخص می کند و بایدها و نبایدهایی را در نظر می گیرد.
به عبارت دیگر این بایدها و نبایدهای کلی نیست که حریم را می سازد، بلکه این حریم است که بایدها و نبایدها را شکل می دهد

دریافت متن کامل

  • بهزاد توفیق فر
۲۰
فروردين

این مقاله توسط دکتر عادل پیغامی نوشته شده است وحاوی نکات مهمی درباره راههای تحقق اقتصاد مقاومتی است. متن کامل مقاله را از اینجا دریافت کنید.
  • بهزاد توفیق فر
۲۰
فروردين

نگاهی تحلیلی به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم امام هشتم(ع)، نوروز 1393 درباره اقتصادمقاومتی، فرهنگ، مدیریت جهادی وعزم ملی

  • بهزاد توفیق فر
۱۹
فروردين
این مطلب به قدری زیبا وطنز بود که نتوانستم جلو خودم رابگیرم وبازنشرش دادم(باتشکر وخداقوت خدمت سیخونکچی عزیز)

تماس با سامانه تلفنی انصراف از یارانه!

م.ر سیخونکچی | دوشنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۳، ۰۹:۴۳

در خبرها آمده بود که سامانه رفاهی دات آی آر که قرار است از چند روز دیگر میزبان میلیونها ایرانی برای درخواست یارنه باشد از کار افتاده است. از آنجا که این دولت از بیخ دولت تدبیر و امید بوده(صفهای سبد کالا که یادتان هست؟!) و همیشه دنبال افزایش کرامت مردم است، بعید است نسبت به این نقص فنی بی‌تفاوت باشد و حتما راهکاری در نظر خواهد گرفت. یکی از این راهکارها می‌تواند سامانه تلفنی باشد. اگرچه این سامانه هنوز تاسیس نشده است اما ما با آن تماس گرفتیم. شرح مکالمات ما و جناب سامانه تلفنی انصراف از یارانه را بخوانید:

 

سامانه: با سلام. شما با سامانه تلفنی انصراف از یارانه نقدی تماس گرفته‌اید. در صورت تمایل برای انصراف از یانه نقدی شماره یک، و در صورت تمایل برای دریافت یارانه نقدی شماره دو را شماره گیری نمایید.

ما: شماره دو.

سامانه: هموطن گرامی، مثل اینکه توجه نفرمودید! عرض کردیم شما با سامانه «انصراف از یارانه نقدی تماس گرفته‌اید» نه سامانه ادامه دریافت یارانه نقدی! حالا اینکه ما بزرگواری کرده و گزینه دریافت یارانه نقدی را هم قرار داده‌ایم دلیل نمی‌شود که آن را فشار دهید! باتوجه به این نکته یکبار دیگر به سوال قبل پاسخ دهید.

ما: شماره دو.

سامانه: صدبار به این فریدون گفتم این گزینه را نگذار ها! حالا عیبی ندارد. هموطن گرامی شما گزینه دریافت یارانه نقدی را انتخاب کردید. اگر درست نیست گزینه یک و اگر خدای نکرده درست است گزینه دو را فشار دهید.

ما: گزینه دو.

سامانه: هموطن گرامی، مایلید تا فرصت هست کمی به جدیدترین احادیث در رابطه با پاداش اخروی انصراف از یارانه نقدی گوش دهید؟ اگر مایلید شماره یک و در غیر اینصورت شماره دو را فشار دهید.

ما: گزینه دو.

سامانه: هموطن گرامی ظاهرا شما هیچ رقمه بی‌خیال یارانه نقدی نمی‌شوید، اگر صحیح است شماره یک و در غیر اینصورت شماره دو را فشار دهید.

ما: شماره یک.

سامانه: هموطن گرامی، چقدر شما پدرسوخته هستی، بلا! با اینکه اینبار جای شماره یک و دو را عوض کردیم اما گول نخوردید! ولی حالا که انقدر اصرار دارید، باید به این سوالات پاسخ دهید. فقط مد نظر داشته باشید که خودتان خواستید! دریافت یارانه نقدی نشانه نیازمندی شماست. با این وصف شما جزو کدام دسته هستید.

شماره یک: من یک آدم بدبخت بیچاره محتاج به نان شب هستم!

شماره دو: من یک سرپرست خانوار بی‌عرضه هستم که جنم درآوردن نان شب خانواده را نداشته و دولت کرامت افزا باید جور مرا بکشد!

شماره سه: من یک تنبل تن پرور هستم که می‌خواهم مثل بختک چنبره بزنم بر سر منابع ملی و زالووار از آن بمکم!

شماره چهار: به من بدبخت عاجز کمک کنید!

شماره پنج: غلط کردم. من از دریافت یارانه انصراف می‌دهم!

ما: ....

سامانه: هموطن گرامی! اگرچه از پشت گوشی دقیقاً معلوم نیست اما مثل اینکه بدجور پوزتان خورد، درست است؟! اگر تا سه ثانیه دیگر شماره مورد نظر را فشار ندهید به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی بوده و ضمناً جهت بیرون کشیدن یارانه‌هایی که تا حالا دریافت کرده‌اید از حلقومتان اقدام خواهد شد!

ما: گزینه پنج.

سامانه: هموطن گرامی، شما از دریافت یارانه نقدی انصراف دادید. البته چون اینکار را با زبان خوش انجام ندادید از شما تشکر که نمی‌شود هیچ، هزینه این تماس بعلاوه بخشی از هزینه پیامکهای نوروزی ما روی قبض تلفنتان اعمال خواهد شد. با تشکر از تماس شما!

آدرس منبع: http://sikhoonakchi.blog.ir

  • بهزاد توفیق فر
۱۰
فروردين

این مقاله توسط خانم مرضیه سلیمانی درکتاب ماه تاریخ وجغرافیا (شماره 159) به چاپ رسیده است ودرباره جوانب مختلف رابطه ایران وروسیه از آغاز تا به امروز می پردازد. 


کلید واژه ها: ایران - روسیه - فرهنگ - تاریخ - تجارت

دریافت مقاله

  • بهزاد توفیق فر
۱۰
فروردين

چابکی توانایی سازمان برای تغییر است تا فرصتهایی را که براساس این تغییر ایجاد می‌شود مورد بهره برداری قرار دهد. سازمان چابک سازمانی است که می تواند تغییر کند و خود را با تغییرات محیطی همچون یک استراتژی پیروز مندانه وفق دهد. درعین حال که این تغییرنیاز مبرمی به آگاهی وروزآمدی دانش سازمانی دارد نتایج تحقیقات ومطالعات مدیریت دانش درسازمان‏های موفق وناموفق نشان می‏دهد که بیش از هشتاددرصد سرمایه هرسازمان، دانش پنهان"TACIT KNOWLEDGE" آن است. دانشی که درسینه کارکنان هرسازمان متولد می‏ شود، رشد وتربیت می‏ یابد و اغلب بابازنشستگی ازسازمان خارج می‏شود. دانش پنهان را به سختی می توان بر روی کاغذ پیاده کرد و بیشتر مستلزم انتقال تجارب شخصی افراد است . این دانش عمدتا شامل تجربه تصمیم‏ گیری درموقعیت‏ها، تخصصهای علمی، فوت وفن کار، بینش خاص فرد درمورد یک صنعت، قوه تشخیص در زمینه کسب وکار و تخصص فنی است که باتوجه به فرهنگ سازمانی و استراتژی‏های کلان مدیریتی درکشورمان، مقدار بسیارناچیزی ازآن ثبت ومنتقل می‏شود. یکی ازدلایل عمده این عدم انتقال دانش‏ پنهان، احساس تهدید ازسوی همکار است. این احساس چه درست وچه نادرست موجب پنهان‏ کاری دوباره دانش پنهان و عدم ثبت وانتقال آن می‏ شود زیرا فرد احتمال می‏دهد با بیان وثبت تجربه خود ممکن است موقعیت شغلی خویش راازدست بدهد یا درساختارسازمانی تنزل کند. حال باتوجه به موارد پیش‏گفته، بدیهی است این احساس ترس وممانعت درونی ازثبت وانتقال تجربه، برای کارآموز یا دانشجویی که ازبیرون سازمان وبرای محدوده زمانی مشخصی وارد محیط کارشده است وجود ندارد یادرحدصفر است. دراین نوشتار سعی برآن است تا شیوه‏ای برای استفاده بهره ‏ور از فرصت کارآموزی درکشف، ثبت وانتقال دانش‏ پنهان سرمایه ‏های انسانی سازمان ارائه شود به‏ گونه ‏ای که محوررابطه کارآموز کارفرما، همواره "برد برد" شکل یافته و به انجام رسد.

 

کلیدواژه‏ ها: کارآموزی، مدیریت دانش، ثبت تجربه، سرمایه انسانی، تغییر

                                                                                                                                                   دریافت مقاله

  • بهزاد توفیق فر