آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

تولید، نشر و بازنشر دانش، فرهنگ، مدیریت، سیاست و آینده

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۵
بهمن

خلاصه مقاله:

چابکی توانایی سازمان برای تغییر است تا فرصتهایی را که براساس این تغییر ایجادمیشود مورد بهره برداری قراردهد سازمان چابک سازمانی است که میتواند تغییر کند و خود را با تغییرات محیطی همچون یک استراتژی پیروزمندانه وفق دهد درعین حال که این تغییرنیاز مبرمی به اگاهی وروزامدی دانش سازمانی دارد نتایج تحقیقات و مطالعات مدیریت دانش درسازمانهای موفق و ناموفق نشان میدهد که بیش ازهشتاددرصد سرمایه هرسازمان دانش پنهان TACIT KNOWLEDGE آن است دانشی که درسینه کارکنان هرسازمان متولد میشود رشدوتربیت می یابد و اغلب با بازنشستگی ازسازمان خارج میشود دانش پنهان را به سختی میتوان برروی کاغذپیاده کرد وبیشتر مسلتزم انتقال تجارب شخصی افراد است این دانش عمدتا شامل تجربه تصمیم گیری درموقعیت ها تخصصی های علمی فوت و فن اربینش خاص فرددرمورد یک صنعت قوه تشخیص درزمینه کسب و کار وتخصص فنی است که باتوجه به فرهنگ سازمانی و استراژیهای کلان مدیریتی درکشورمان مقداربسیارناچیزی ازآن ثبت و منتقل میشود یکی ازدلایل عمده این عدم انتقال دانش پنهان احساس تهدید ازسوی همکار است این ا حساس چه درست و چه ناردست موجب پنهان کار یدوباره دانش پنهان و عدم ثبت و انتقال آن میشود زیرا فرد احتمال میشود که با بیان وثبت تجربه خود ممکن است موقعیت شغلی خویش را ازدست بدهد یا درساختارسازمانی تنزل کند حال باتوجه به موارد پیش گرفته بدیهس ات این احساس ترس و ممانعت درونی ازثبت و انتقال تجربه برای کاراموز یا دانشجویی که ازبیرون سازمان و برای محدوده زمانی مشخصی وارد محیط کار شده است وجود ندارد یا درحد صفر است دراین نوشتار سعی براین است تا شیوه ای برای استفاده بهره ور ازفرصت کاراموزی درکشف ثبت و انتقال دانش پنهان سرمایه های انسانی سازمان ارایه شود به گونه ای که محور رابطه کاراموز کارفرما هموره برد - برد شکل یافته و به انجام برسد


کلمات کلیدی:

کارآموزی ، مدیریت دانش ، ثبت تجربه ، سرمایه انسانی ، تغییر

متن کامل

  • بهزاد توفیق فر
۰۴
بهمن

موسسه اکونومیست، مانند هرسال، چند پیش‏ بینی عمده خودرا از موثرترین رویدادهای اقتصادی سال 2015 میلادی منتشرکرد. از آنجا که رویکرد این گزارش بیش از هرچیز معطوف به نگرانی‏ها و تاثیرات اقتصادی آنهاست، قبل از ارائه ترجمه خلاصه ‏شده این گزارش و  باتوجه به ارتباط بندهای آن با آینده صنعت ایران، برخی پیشنهادهای اجرایی در حوزه استراتژی و راهبردهای کلان را درادامه آورده ‏ایم


دریافت
عنوان: هفت پیشنهاد برای صنعت سال 2015 ایران
حجم: 491 کیلوبایت
توضیحات: هفت پیشنهاد برای صنعت سال 2015 ایران

  • بهزاد توفیق فر