آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

تولید، نشر و بازنشر دانش، فرهنگ، مدیریت، سیاست و آینده

بهزاد توفیق فر

متولد: 1357 / تهران

کارشناس مدیریت فرهنگی ازدانشگاه سوره


برخی سوابق پژوهشی

·        مقاله علمی- پژوهشی بررسی رمان "عادت می‏کنیم" زویا پیرزاد(ماهنامه ادبیات داستانی شماره 112 حوزه هنری)

·        مقاله علمی- پژوهشی بررسی آثار جورج اورول (ماهنامه زمانه پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی)

·        بازنویسی و ویرایش کتاب نظام آراستگی، انتشارات آموزش وتوسعه1387

·        ویرایش کتاب تربیت دینی در آیینه شاهنامه، انتشارات مهکامه 1388

·        بازنویسی و ویرایش کتاب فقط سه دقیقه(آموزش اخلاق حرفه ای برای مدیران)، انتشارات براق سال 1389

·        ویرایش کتاب راهنمای عملی اپراتوری جوش CO2، انتشارات آموزش وتوسعه 1391

·        مقاله تقویت ابزارهای مدیریت دانش برای حوزه های عملیاتی، چاپ درماهنامه انجمن مدیریت منابع انسانی 1390

·        گزارش "وارنا یعنی ورامین"، چاپ درماهنامه مدیریت شماره 164: 1390

                                       

  سوابق اجرایی:

·        کارشناس توسعه منابع انسانی شرکت ایران خودرودیزل

·        کارشناس آموزش وتوسعه شرکت ایران خودرودیزل

·        مسئول دفترارتباط بادانشگاه ومجامع علمی شرکت ایران خودرودیزل

·        کارشناس مدیریت دانش ونوآوری گروه صنعتی ایران خودرو

·        موسس ودبیرباشگاه دانش بنیان توان، گروه صنعتی ایران خودرودیزل

·        عضو هیئت اجرایی نمایشگاه وجشنواره نام آوران ونوآوران گروه صنعتی ایران خودرو

·        عضو هیئت اجرایی جشنواره خبر و برنامه‏های سیاسی (صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)

·        عضو هیئت اجرایی جشنواره فنی و بهره‏برداری (صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)

·        عضو هیئت اجرایی جشنواره تولیدات مراکز استانها (صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)

·        عضو مجمع موسس و هیئت اجرایی جشنواره کتاب دین (سازمان تبلیغات اسلامی)

·        عضو هیئت اجرایی نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران

·        مسئول دفترمعاونت فنی دراموربهره برداری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

·        کارشناس مرکز نظارت و ارزیابی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

·        کارشناس اداره کل تهیه و تالیف متون سازمان تبلیغات اسلامی

·        کارشناس اداره کل کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

·        کارشناس توسعه دانش و نوآوری شرکت ایران خودرو دیزل

·        سردبیر نشریه توان (شرکت ایران خودرو دیزل)

·        سردبیرماهنامه الکترونیکی برگ سبز(شرکت ایران خودرودیزل)

·        سردبیرسامانه پیامک کمیته توسعه منابع انسانی هفته‏نامه

·        سردبیر ماهنامه تحلیل (دانشگاه پیام نورتهران)

·        دبیر و طراح سایت داخلی مدیریت توسعه منابع انسانی واداره کل آموزش وتوسعه

·        مدرس کارتیمی (Team Working) برای سرپرستان، شرکت ایران خودرودیزل

·        مدرس دوره حل خلاق مسئله/نوآوری، شرکت ایران خودرودیزل

 

عضویت در مجامع و انجمنها

·        عضوانجمن مدیریت منابع انسانی ایران کمیته توسعه منابع انسانی (شماره عضویت 0710 21)

·        عضوخانه کارگر ج.ا.ا (شماره عضویت 82122800241658)

·        عضو انجمن دوستی ایران و ژاپن کمیته فرهنگی ( شماره عضویت 88003)

·        عضو انجمن آموزش عالی ایران (کمیته فرهنگی)

·        عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان (کمیته فرهنگی)

·        عضو دبیرخانه انجمن متولیان آموزش گروه صنعتی ایران‏خودرو

·        عضو انجمن ایرانی اخلاق درعلوم وفناوری